Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

1270 2209
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasucznik sucznik
1179 c710 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaautos autos

June 18 2015

3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viapl pl
8855 1313
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
3937 729a
Reposted fromlejibet lejibet viasucznik sucznik
0832 d079 500

sam2119931:

Short Bob Hair.

Reposted fromPitch Pitch vianoisetales noisetales

June 14 2015

3386 64fd 500
Reposted fromfungi fungi viawaco6 waco6
2271 901b
Reposted frombirke birke viacheshiresmile cheshiresmile
1288 7975 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viahubik hubik
7779 b526
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahubik hubik
3674 bc00 500
Reposted fromKazeKashi KazeKashi viairmelin irmelin
4841 5afe 500
Reposted fromgket gket viairmelin irmelin
0990 b049
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin

June 13 2015

7072 71d0 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viasucznik sucznik

June 10 2015

0190 9ddf 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaOnlyBlue OnlyBlue
5673 c538 500
Reposted fromVegelus Vegelus viapolaczetto polaczetto
0988 56a8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl